ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ามอบภาพแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบภาพจากโครงการประกวดจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “ธรรมราชา : ผู้ทรงทำให้ประชาชนเป็นสุขโดยธรรม” แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะ จำนวน 34 ภาพ เพื่อนำไปจัดแสดงและเป็นข้อมูลการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และวิวัฒนาการการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย สำหรับนักศึกษาและประชาชนต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า