ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมหารือ ข้อเสนอการปฏิรูปท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ฝั่งห้องเรียน วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมหารือ เรื่อง “ข้อเสนอการปฏิรูปท้องถิ่น” นำโดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา , รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต , นายนิพนธ์ บญญามณี และคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกหลายท่าน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า