ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชาธิปก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ได้มีการจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นผู้กล่าวเปิดการศึกษา จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวเปิดหลักสูตร รวมทั้งมีการแนะนำและชี้แจงภาพรวมของการศึกษาในหลักสูตรฯ ดังกล่าวโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายไทยในประชาคมอาเซียน” โดย นายจักรฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า