ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย” (Rule of Law and Democracy) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมเปิดเวทีนำเสนอ และแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย” และเปิดนิทรรศการหัวข้อ “นิติธรรมนำความเป็นธรรมสู่สังคม” จากนั้น เป็นการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Rule of Law and Democracy: How rule of law can strengthen democracy” โดย Prof.Andrew James Harding ซึ่งกล่าวว่า “แก่นแท้ของคำว่านิติธรรมคือ ความสูงสุดของกฎหมาย และไม่มีอำนาจใดอยู่เหนือกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องเสมอภาคกันในด้านกฎหมาย และกฎหมายจะต้องมีความชัดเจน บังคับใช้ได้กับทุกคน นอกจากนั้น ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยว่า “หลักนิติธรรมสามารถคงอยู่ได้ แม้ไม่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไม่มีหลักนิติธรรมไม่ได้ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะไม่มีความหมายเลยหากสังคมนั้นไม่มีสำนึกร่วมกันว่าพลเมืองทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นหัวใจของหลักนิติธรรม” รายละเอียดเพิ่มเติม ที่: http://goo.gl/mFBLGY


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า