ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรบ Big Rock 1 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


          สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 หรือ Big Rock 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการอบรม พร้อมกล่าวย้ำถึงความสำคัญในการจัดอบรมดังกล่าว ความตอนหนึ่งว่า “บุคลากรทางการศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อความรู้ไปยังเยาวขนและชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันในทุกพื้นที่”  นำทีมอบรมโดย ขนิษฐา สุขะวัฒนะ นักฝึกอบรมชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น และทีมนักวิชาการ ทีมพนักงานฝึกอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ผ่านกระบวนการการอบรม ได้แก่ 

  - แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากรที่ดี  
  - ความหมายและองค์ประกอบสำคัญของการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  -  รูปแบบการอบรมและสื่อการอบรม ในประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญ
  - แผนการอบรมและเทคนิคการอบรม ในหลักสูตรพลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย
  - แผนการอบรมและเทคนิคการอบรม ในหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย
  - และเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการเพื่อจำลองการอบรม

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้วิถีวัฒนธรรมแบบไทย
(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นวิทยากรตัวคูณในการไปจัดอบรมในประเด็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สำหรับการเป็นวิทยากรตัวคูณเพื่อจัดอบรมฯ ในประเด็นดังกล่าว
(3) เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้และเทคนิคการอบรมในกระบวนการอบรมต่างๆ ไปถ่ายทอดและเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และหน่วยงานของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

         ทั้งนี้ทีมนักวิชาการ นักฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของสถาบันพระปกเกล้า ได้พัฒนาเครื่องมือการอบรม เนื้อหา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้ง 105 คน นำไปใช้ได้อย่างครบถ้วน  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญเพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เติบโตเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจวิถีวัฒนธรรมแบบไทย พร้อมเป็นพลเมืองในอนาคตที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า