ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมระยะสั้นในหลักสูตร Refresher Course สำหรับเครือข่าย ก.ล.ต


               ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักบริการวิชาการ นำโดยนายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดหลักสูตร Refresher Course สำหรับเครือข่าย ก.ล.ต. เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการเงิน ในหัวข้อ “รู้ก้าวทันเทรนด์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ยกระดับการส่งต่อความรู้ทางการเงิน” ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ   การอบรมทั้ง 3 วัน ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกิจกรรม 

              เนื้อหาการอบรม วันแรก ประกอบด้วยทบทวนเครื่องมือการบริหารจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคล พร้อม update ผลิตภัณฑ์ การลงทุนในตลาดทุน ทบทวนเครื่องมือการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล  รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ๆ โดย นายเศรษฐพงษ์ ลีเลิศพงษ์ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด สำนักงาน ก.ล.ต. ต่อด้วยกิจกรรมการถอดบทเรียนกลโกงหลอกลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ ๆ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล โดย พ.ต.ท. ชวลิต น้ำใจสัตย์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) การอบรมในวันที่สอง เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การทำความรู้จักสินทรัพย์ดิจิทัล สินทรัพย์กำรลงทุนใหม่ที่มาพร้อมโอกาสและ ความท้าทาย โดย นางสาวอำพรพันธุ์ วีระพงษ์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี ทางการเงิน และนายเศรษฐวัฏ ภู่ตระกูล ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและ ศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด สำนักงาน ก.ล.ต.   ต่อด้วยแนะนำสื่อความรู้ใหม่ๆ ของสำนักงำน และเครื่องมือช่วยจัดกำรเงิน รู้จักแหล่งความรู้ของ ก.ล.ต. และเครื่องมือช่วย เตรียมตัวเกษียณอย่างมั่นคง Retirement Checkup โดย นางสาวธนวรรณ ตุ้มสุภาพ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและ ศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด สานักงาน ก.ล.ต.  และกิจกรรม Kahoot เกมตอบคำถามการลงทุน ต่อด้วยการทำความรู้จักภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน กระบวนการออกและเสนอขายกองทุนรวม และการบริหารจัดการกองทุนรวม โดย นายสาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผน การเงิน CFP 

             การอบรมในวันสุดท้าย กิจกรรมแชร์ประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งต่อความรู้ของเครือข่าย และแผนงานให้ความรู้ต่อเนื่อง โดย ทีมวิทยากร สานักงาน ก.ล.ต. จากนั้น เปิดเวทีให้เครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทาง ให้เครือข่ายที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรมนาไปเป็นแนวปฏิบัติ ใน 3 ประเด็นดังนี้ ได้แก่ การนำความรู้ไปจัดเป็นหลักสูตรสำหรับวิทยาลัยชุมชน , การให้ความรู้ผ่านการจัดอบรมและการจัดกิจกรรม Workshop  และแชร์ประสบการณ์เริ่มต้นลงทุนด้วยตนเอง 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า