ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่าย ร่วมจัดกระบวนการ โครงการถอดบทเรียนน้ำท่วมอ่างทอง ปี 2565


             เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง สภาประชาชนจังหวัดอ่างทอง สภาเกษตรกร มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกระบวนการ โครงการถอดบทเรียนน้ำท่วมอ่างทอง ปี 2565 ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอ่างทอง  โดยในช่วงเช้า นายรังสรรค์ ตันเจริญ (ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง) เป็นประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวคิดและวิธีการป้องกันน้ำท่วมในอนาคต เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทองอย่างยั่งยืน"  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) บรรยาย เรื่อง "ภาพรวมปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา"  

             การอภิปรายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย ผู้แทนจากสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอ่างทอง สภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนบน ผู้แทนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  ในช่วงบ่าย เป็นการจัดกระบวนการถอดบทเรียนโดยมีผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า ดร.อภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล) นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) และ นางสาวอินทุอร แสงอรัญ (นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา) เป็นวิทยากร โดยมีผู้แทนจากภาคเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว กลุ่มประชาชน ประชาสังคม ภาคราชการ ท้องถิ่น และอื่น ๆ ร่วมถอดบทเรียนดังกล่าว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า