ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัย สภานักเรียนกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัล


         เมื่อวันที่  3-4 มีนาคม 2566  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัย “สภานักเรียนกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัล” ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) บรรยาย เรื่อง “แนวคิดและความสำคัญของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้น (Active Democratic Citizenship) ในยุคดิจิทัล”  จากนั้น เป็นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัล และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัล ในช่วงท้ายของกิจกรรม เป็นการนำเสนอผลการจัดทำแผนปฏิบัติการ สรุปผลและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า