ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร ปปร.26


          เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

          โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลเกียรติยศเรียนเต็มร้อย และกล่าวปิดหลักสูตร พร้อมด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต อาจารย์ที่ปรึษา เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมอง ปปร.26 สร้างสรรค์แนวทางพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมด้วย ศ.ดร.นฤมล นิราทร ถอดบทเรียนสะท้อนการดำเนินการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า