ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตร ปสม.รุ่นที่ 3


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่หลักสูตร ให้การต้อนรับ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ เป็น ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี พร้อมด้วย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 นอกจากนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายพิเศษ หัวข้อ  “ความคาดหวังของ กสม. ในการนำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสู่การขับเคลื่อนสังคม” โดยมีสาระสำคัญดังนี้ “สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า มีความมุ่งหวังให้นักศึกษารุ่นที่ 3 ทั้ง 60 ท่าน ได้รับประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พร้อมทั้งตระหนักในบทบาทของตนเอง ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสามารถนำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม

 

นอกจากนี้ อาจารย์ผู้ประเมินหลักสูตรยังร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมในวันนี้ ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม Ice-breaking for Unity โดย รองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง เพื่อละลายพฤติกรรม พร้อมสร้างความรู้จักซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาในรุ่นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตลอดการศึกษา 4 เดือน ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมีการศึกษาอบรมต่อเนื่อง ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน 2566

 

#สำนักบริการวิชาการ

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า