ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาการคุ้มครองและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หน่วยงานองค์กรดีเด่น (ประเภทหน่วยงานภาครัฐ) เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566


          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 สาขาการคุ้มครองและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หน่วยงานองค์กรดีเด่น (ประเภทหน่วยงานภาครัฐ) 

          โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 จำนวน 16 สาขา รวม 60 รางวัล

          วันสตรีสากลแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดครั้งแรกจากการประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ.2453) เพื่อเรียกร้องสิทธิของแรงงานหญิง หลังจากนั้น ยังมีการรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรี ในปี พ.ศ. 2538 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women : CEDAW) ในปี พ.ศ.2522 การประกาศเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาติ (Millennium Development Goals : MDGs) และการประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งกำหนดวาระระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2573 โดยประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศได้รับการบรรจุอยู่ในเป้าหมายที่ 5 รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กหญิงยังมีการสอดแทรกอยู่ในทุกเป้าหมายของ SDGs ด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า