ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า หารือก้าวแรกสู่ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)


          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะพนักงาน เข้าพบหารือกับผู้บริหารของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน) โดยมี ดร. อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคุณชลธิช ชื่นอุระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด  นายธนะชัย สุนทรเวช ผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมและการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด คุณสุดารักษ์ สุวรรณานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่องค์ความรู้ 

          สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียนแล้วนั้น ยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง และยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมเชิงวิชาการแบบหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมอีกด้วย

          สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีพันธกิจหนึ่งในการศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไปปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการให้การศึกษาอบรมทางวิชาการ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้มีการหารือร่วมในการดำเนินการทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ มีการนำเสนอ โครงการ “ครัวตั้งต้นดี” และนิทรรศการใน TIJ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และเครื่องมือ สถานที่ที่จะเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า