ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เสวนา 'Current Electoral Processes in Southeast Asia Regional Learnings'


          สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน IRASEC และ Heinrich Boll Stiftung จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ 'Current Electoral Processes in Southeast Asia Regional Learnings' ณ ห้อง Smart Class Room ชั้น 7 อาคารคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

          ในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากประเทศมาเลเซีย (Khoo YingHooi) ประเทศฟิลิปปินส์ (Cleo Anne A. Calimbahin) และประเทศอินโดนีเซีย (Deasy Simandjuntak) และช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากประเทศไทย ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และ ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และวิทยากรจากประเทศกัมพูชา (Chandarin Chum)

          โดยหลังจากที่วิทยากรแต่ละท่านได้บรรยายถึงภาพรวมสถานการณ์การเลือกตั้งของประเทศตนเองแล้ว ก็ได้มีการเปิดโอกาสให้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการศึกษาและถอดบทเรียนการเลือกตั้งในบริบทของประเทศ ASEAN ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา และเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการเมืองภายในประเทศและการเมืองในระดับภูมิภาคผ่านสถานการณ์การเลือกตั้ง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า