ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้ากิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) อ.เชียงคาน จ.เลย


          สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความชื่อตรง ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.เอกสิทธิ์ ธนะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) และดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

          จากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน 5 กลุ่ม โดยมี คณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าพิจารณาผลงาน ให้คะแนน และให้ความเห็น และกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า คุณนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า และคุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ นักบริหารโครงการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า

          โดยในช่วงบ่าย เป็นพิธีมอบโล่ รางวัล ใบประกาศฯ และกล่าวปิดโครงการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรง โดยมีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย โดยพัฒนาและต่อยอดเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 

          การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า