ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ จ.สุราษฎร์ธานี


เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ประชาชนกว่า 200 คน ในจังหวัดต่างๆภาคใต้เข้าร่วมงานสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับร่างเบื้องต้น)” จัดโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี กิจกรรมในวันแรก (13 ก.พ.59) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนำเสนอเรื่อง "ทำความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ" ซึ่งพูดถึงประเด็นสำคัญ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ การศึกษา การเลือกตั้ง องค์กรอิสระ ที่มา ส.ส ส.ว. และ ครม. เป็นต้น ตามด้วยช่วงท้ายเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยประเด็นที่ประชาชนซักถาม ได้แก่ การเลือกตั้ง สิทธิสตรี สิทธิชุมชน การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ระบบรัฐสภา ที่มา ส.ว. เป็นต้น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า