ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการนานาชาติ AAPA ครั้งที่ 3


สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ และสถาบันทางวิชาการชั้นนำอื่นๆ อีกกว่า 10 สถาบัน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs): New Agendas and Major Challenges” ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายนักวิชาการนานาชาติได้นำเสนอผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน โดยมีตัวแทนนักวิชาการจากหลายประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ ประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล ประเทศไทย ทั้งนี้ ทีมนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ , น.ส.รัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการจากสำนักวิจัยและพัฒนา และ น.ส.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการจากสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ เป็นประธานในการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการกลุ่มย่อย หัวข้อ “Public Policy Innovation and legal issues and Practices” อีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า