ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการบรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศฟิลิปปินส์


​วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก Isabela State University ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งขอเข้าศึกษาดูงานที่สถาบันพระปกเกล้าในหัวข้อ "The State of Public Administration and Local Governance in Thailand"ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้าโดยได้บรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลักการสำคัญของการกระจายอำนาจที่ท้องถิ่นต้องมีอิสระในการปกครองตนเองเพื่อสามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับส่วนกลาง และท้องถิ่นอื่นๆ รวมถึงอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการกระจายอำนาจในประเทศไทย​


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า