ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วปท. ต้อนรับคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จำนวน 41 รูป เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยนางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งหัวข้อการบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็น อาทิ จุดแข็งและจุดอ่อนของไทยในประชาคมอาเซียน ,ภาพรวมของเศรษฐกิจและฐานการผลิตโดยรวม อีกทั้งประเด็นเรื่องเขตการค้าเสรี ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ตอบโจทย์คณะพระนิสิตที่จะได้นำความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ไปเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า