ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นวิชา “Co-Creation : เทคนิคการสร้างพื้นที่สมัยใหม่ที่ท้องถิ่นต้องรู้”


          วันที่ 7 กันยายน 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 หัวข้อ “Co-Creation : เทคนิคการสร้างพื้นที่สมัยใหม่ที่ท้องถิ่นต้องรู้” ในระหว่างวันที่ 7- 9 กันยายน 2566 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า

          โดยพิธีเปิดการศึกษาอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ความสำคัญว่า “วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นได้จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ผ่านมาได้จัดการอบรมหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงิน การคลังท้องถิ่น กฎหมายท้องถิ่น การตรวจสอบ การกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหัวข้อในวันนี้คือ “Co Creation เทคนิคการสร้างสรรค์พื้นที่สมัยใหม่ที่ท้องถิ่นต้องรู้” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ 5 อันเป็นหัวข้อสุดท้ายของโครงการอบรมระยะสั้น 

          การพัฒนาพื้นที่นอกจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว ยังมีการพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่งคือ การพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์ ด้วยฐานทรัพยากรซึ่งในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพ สินทรัพย์ และฐานทรัพยากรอันเป็นจุดแข็งที่แตกต่างกัน  ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้โดยตรงจากท่านแล้ว ท่านจะสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดในการออกแบบ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับท่านในการพัฒนาพื้นที่ สร้างมูลค่าทางสังคม เศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป  

          จากนั้น เป็นการแนะนำพันธกิจและหลักสูตรที่น่าสนใจของวิทยาลัยฯ โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา (รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) 

          และการบรรยายหัวข้อ “Co-Creation : เครื่องมือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์”  โดย  รศ.ดร.พีรดล แก้วลาย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ส่วนในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาท้องถิ่น

          การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงินการคลังท้องถิ่น คดีปกครองท้องถิ่น หน่วยงานกำกับดูแล และการออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับความรู้ และโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผ่านกรณีศึกษา การถอดบทเรียน และการประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านท้องถิ่นได้ที่
https://www.facebook.com/KPILocalCollege


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า