ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปธก.รุ่นที่ 25 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย


          ระหว่างวันที่  7-10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย 

          วันที่ 7 กันยายน 2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยเอกหญิง ดร.อาภาศรี ปุยพันธ์, รองศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายตามหลักธรรมาภิบาล” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง เรื่อง “การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”  โดย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และเรื่อง “แรงงานต่างด้าวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย” โดย สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงราย  

          จากนั้น ช่วงบ่าย ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำโขง” โดย อาจารย์นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ /ผู้ใหญ่บ้าน /ปราชญ์ ชาวบ้าน ณ โฮงเฮียนแม่น้ำของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

          วันที่ 8 กันยายน 2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 ศึกษาดูงานรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำกับการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย นายกฤษณะ แก้วดี นายก อบต.ป่าหุ่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบาลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย  

          วันที่ 9 และ 10 กันยายน 2566 นักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ กิจกรรมการศึกษาดูงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากพื้นที่จริง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างองค์ความรู้ เติมเต็มความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านมุมมองประสบการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า