ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา


          หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่  9-11 กันยายน 2566

          การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ดร.ธนภณ  วัฒนกุล ที่ปรึกษาคณะทำงานหลักสูตรฯ , นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยคุณวิษณุ  เอื้อชูเกียรติ จากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตร นำคณะนักศึกษาเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมไทยและไทยยวน ความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม โบราณสถานที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตลอดจนประชาธิปไตยทางวัฒนธรรมที่มีมาอย่างช้านาน

          วันแรก ศึกษาดูงานการอนุรักษ์และบริหารจัดการวัฒนธรรมไทลื้อ และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย วัดนันตาราม หอวัฒนธรรมเฉลิมราชย์ วิหารไทลื้อโบราณวัดแสนเมืองมา พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ ศูนย์ทอผ้าไทลื้อวัดหย่วน เฮือนโบราณบ้านแม่แสงดา และกาดกองน้อย และในช่วงเย็นศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ กาดหล่ายต้า อำเภอเมือง จ.พะเยา 

          วันที่สอง ช่วงเช้าสักการะพญางำเมือง และศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศิลาจารึกของจังหวัดพะเยา ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ และทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์เวียงลอ ส่วนในช่วงบ่ายสักการะพระธาตุผาเงา ทัศนศึกษาเวียงปรึกษา บ้านเชียงแสนน้อย ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

          วันที่สาม ทัศนศึกษาในเขตอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ณ เมืองโบราณเวียงเชียงแสน ซึ่งประกอบด้วย กำแพงเมืองฝั่งทิศใต้ไปยังประตูดินขอ ประตูทัพม่าน วัดศรีคองแมน วงเวียนช้างงู วัดป่าสัก กำแพงเมืองฝั่งทิศตะวันตก วัดแสนมาเมือง เฮือนตัวเปิ้ง วัดอาทิต้นแก้ว ซึ่งมีกลุ่มผู้สูงอายุนั่งทำ “สวยดอกไม้” (หรือกรวยดอกไม้ในภาษากลาง) บูชาพระ วัดเชตวัน (กาเผือก) วัดพระนอน บ้านร้อยซึง วัดช้างค้ำ วัดพระบวช วัดมุงเมือง และแวะสักการะพระธาตุเจดีย์หลวง

          การศึกษาดูงานถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้เชิงประจักษ์ รวมทั้งได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมและชุมชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เติมเต็มความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านมุมมองประสบการณ์ที่ได้เห็นและสัมผัสจากพื้นที่จริง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า