ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาสาธารณะ “ทิศทางวุฒิสภาโลกและวุฒิสภาไทย : มาจากไหน ทำอะไร ควรเป็นอย่างไรดี”


          วันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ทิศทางวุฒิสภาโลกและวุฒิสภาไทย : มาจากไหน ทำอะไร ควรเป็นอย่างไรดี” ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และในรูปแบบออนไลน์

          กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดการสัมมนาการสัมมนา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การสัมมนาเกี่ยวกับวุฒิสภาในวันนี้ เป็นการให้ภาพกว้างเกี่ยวกับวุฒิสภา ว่าในนานาประเทศนั้น วุฒิสภามีหน้าที่และบริบททางการเมืองอย่างไร มีความคล้ายหรือต่างกับประเทศไทยอย่างไร และแนวโน้มของวุฒิสภาในโลกนี้เป็นอย่างไร 

          สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดให้มีเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งนำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับเหตุผลในการมีวุฒิสภา ทีี่มาของสมาชิกวุฒิสภา และอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ทั้งในมุมมองต่างประเทศ และประเทศไทย เพื่อถอดบทเรียนอภิปรายในประเด็นที่ว่าทิศทางการกำหนดที่มา และอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในปัจจุบันควรเป็นอย่างไร

          จากนั้น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ (หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

          และเวทีสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางวุฒิสภาโลกและวุฒิสภาไทย : มาจากไหน ทำอะไร ควรเป็นอย่างไรดี” โดย อาจารย์ชมพูนุท ตั้งถาวร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวถึง ความเป็นมา แนวโน้ม และประเด็นสำคัญของวุฒิสภาในบริบทของประเทศต่างๆ อาทิ อังกฤษ อิตาลี ไอร์แลนด์ และแอฟริกา เป็นต้น และอาจารย์ปุรวิชญ์ วัฒนสุข (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กล่าวถึง มุมมอง ความเป็นมา และสาระสำคัญของวุฒิสภาไทย โดยเชื่อมโยงกับวุฒิสภาโลก 

          ในช่วงท้าย เป็นการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย 

ท่านสามารถรับชมวิดิโองานสัมมนาย้อนหลังได้ทางลิงค์

https://fb.watch/m-RTep2j-Y/

ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ด้านประชาธิปไตย

ทางเพจสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

https://www.facebook.com/democracyxinnovation


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า