ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ปปร.27


          15 กันยายน 2566 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27) ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า  

          โดย อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะนักศึกษา ปปร.27 วางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับเกียรติจาก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า  กล่าวเปิดการศึกษาและบรรยายพิเศษหัวข้อ “หัวใจการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” 

          ซึ่งท่านได้กล่าวถึงสถาบันฯ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ผลิตผู้นำ ดังนั้นผู้นำต้องมีสัจจะ เป็นคุณสมบัติของ Leadership การยึดถือคำพูดเป็นการสร้างความซื่อสัตย์วาจา ที่ส่งผลถึงการกระทำ การทุจริตแม้แต่เล็กน้อยก็ถือว่าผิด ไม่ว่าจะกฎหมายหรือศีลธรรม หัวใจของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นใคร ก็ต้องมีจริยธรรมเป็นสิ่งที่ผู้เข้าสู่สถาบันพระปกเกล้าต้องคำนึงถึงว่าเราต้องเคารพทั้งกฎหมายและจริยธรรม 

          “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”พระปฐมบรมราชโองการฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นต้นแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สามารถน้อมนำมาใช้ที่ต้องยึดถือในการครองตนโดยธรรม ที่ทำให้จิตใจสงบ การปกครองประเทศโดยธรรม ทำให้ประเทศสงบ เหล่านี้ควรต้องขยายผลไปสู่ทุกส่วน แม้การพัฒนาประชาธิปไตยต้องเริ่มจากศึกษา แต่แท้จริงแล้วการพัฒนาประชาธิปไตย ต้องเริ่มที่ทัศนคติ ประชาธิปไตยเป็นจิตวิญญาณของทุกคน การมีจิตสาธารณะเป็นพื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตย"

          โดยท่านยังได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านในรุ่นนี้ และขอให้การเข้ารับการศึกษาได้สร้างประโยชน์สาธารณะให้สังคมดีขึ้น ร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยอันเป็นหัวใจของนักประชาธิปไตยทุกคน 

          ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า แนะนำภาพรวมการศึกษาหลักสูตร ปปร.27  โดยมี อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับและชี้แจงการจัดอบรม 

          ทั้งนี้ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยและกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย รวมถึงรูปแบบการดำเนินการศึกษา ที่ประกอบด้วยการศึกษาในห้องเรียน และการทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ และเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ 

          พร้อมด้วย อาจารย์ณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ให้ข้อมูลและดำเนินการทำประเมินคุณลักษณะความเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลังจากนั้น นักศึกษาทำความเข้าใจต่อแนวทางการประเมินผลหลักสูตร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ อาจารย์ประเมินผลหลักสูตร 

          นอกจากนี้ รุ่นพี่ ปปร.26 ยังมาให้คำแนะนำในเข้ารับการศึกษา พร้อมสานสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินงานมา พร้องด้วยกองทุน ปปร. ที่ส่งต่อให้รุ่นน้อง ปปร.27 ได้รับไปตั้งต้นทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

          ซึ่งหลักสูตรนี้ มีนักศึกษาเข้ารับการศึกษา จำนวน 140 คน ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า