ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน รวมถึงด้านการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบในวงกว้างมากขึ้น โดยในเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ใน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ,โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ,โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนสุขฤทัย เดือนกุมภาพันธ์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,165 คน (ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2559)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า