ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักสันติวิธีฯ จัดโครงการอบรมทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 4


สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดโครงการอบรมทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 4 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน โดยกิจกรรมใน 5 วันจะประกอบด้วยพิธีเปิดโครงการโดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและเปิดโครงการ ตามด้วยกิจกรรมให้ความรู้โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติว่าด้วย การเป็น Facilitator การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ Process Work จิตวิทยากรกระบวนทัศน์แนวใหม่ กระบวนการประชุมกลุ่มเยียวยา (Healing Conference) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ Coaching กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเอง และในวันสุดท้ายจะเป็นการนำกระบวนการไปใช้ในอนาคตและการถอดบทเรียนตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า