ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ 1


ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ขึ้น ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม ด้วยกิจกรรมเวิร์คชอปเพื่อยกระดับจิตสำนึกสาธารณะ จากนั้นให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดวัดวิมลนิวาส พร้อมเรียนรู้กิจกรรมการจัดการความขัดแย้งร่วมกันอย่างสันติ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Re-Union พบปะเยาวชนที่เคยได้รับการอบรมไปแล้ว เป็นการติดตามผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งกระตุ้นศักยภาพเครือข่ายเยาวชน นำทีมกิจกรรมโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ นักวิชาการ และเจ้าที่ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า