ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนาวิชาการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2


วันที่ 4 มีนาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนาจัดงานสัมมนาวิชาการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2 เรื่อง "พลเมืองกับการปฏิรูป" ช่วงแรกงานสัมมนา กล่าวต้อนรับโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ตามด้วยเวทีอภิปรายช่วงแรกในหัวข้อ "ว่าด้วยพลเมือง" โดยมี 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยนายคำนูณ สิทธิสมาน โดยกล่าวว่า แม้เรื่อง "สิทธิ" จะเป็นของประชาชน แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐต้องเป็นผู้จัดให้และจะเอาคืนไม่ได้ โดยมองว่าร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.ยังขาดในเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะ "สิทธิชุมชน" การแก้ไขที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขในรายละเอียด ไม่ได้ปรับแก้เชิงโครงสร้าง ส่วนเรื่องสิทธิทางการเมืองนั้น มองว่าระบบการเลือกตั้งแบบกาใบเดียวทำให้สิทธิของประชาชนหายไป และยังเป็นการจำกัดโอกาสของพรรคการเมืองขนาดเล็กและคนใหม่ๆ ที่มีความสามารถและอยากเข้ามาต่อสู้ทางการเมือง ประเด็นสิทธิสตรีและความเสมอภาค โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กล่าวถึงความสำคัญของ "ความเสมอภาค" ว่าเป็นสิ่งที่จะนำสังคมไปสู่ความเท่าเทียม ยุติธรรม เป็นธรรมอย่างเเท้จริง โดยต้องสร้างความเสมอภาคเฉพาะให้เกิดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และมองว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความเท่าเทียมในเรื่องต่างๆ จะเป็นตัวสะท้อนความจริงใจในการคำนึงถึงความเสมอภาค ส่วนประเด็นสิทธิสตรีได้กล่าวถึงการกำหนดสัดส่วนผู้หญิงในสภา และการกำหนดโควต้าผู้หญิงในบัญชีรายชื่อ ซึ่งได้ยกตัวอย่างประเทศต่างๆ ที่มีการกำหนดสัดส่วนเหล่านี้และสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ ประเด็นสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ให้ความเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิชุมชนโดยสิ้นเชิงเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของ กรธ.ที่ว่าเรื่องสิทธิชุมชนมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ แต่ไม่เห็นด้วยที่นำเรื่องสิทธิชุมชนไปไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐเพราะการบัญญัติเป็น "สิทธิ" ก่อนให้เกิด "หน้าที่ของรัฐ" แต่การบัญญัติให้เห็น "หน้าที่ของรัฐ" ไม่ได้ก่อให้เกิด "สิทธิ" ของประชาชนหรือชุมชน อีกทั้งอาจทำให้ไม่เกิด "พลเมืองที่ตื่นตัว" (Active Citizen)เพราะจะรอการทำหน้าที่ของรัฐ เมื่อรัฐทำได้ไม่ดีจึงค่อยดำเนินการฟ้องร้องแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า