ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปิดคอร์สโครงการอบรมทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่น 4


ปิดคอร์สโครงการจัดอบรม "ทักษะวิทยากรกระบวนการ" รุ่นที่ 4 จัดโดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน โดยทั้งหมดได้รับความรู้จากการรับฟังการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อการเป็นวิทยากรกระบวนการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง โครงการทักษะวิทยากรกระบวนการ เป็นโครงการที่มุ่งสร้างผู้ที่มีความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวน โดยให้ความรู้เรื่องการจัดกระบวนการกลุ่ม (Facilitation)ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปิดพื้นที่พูดคุยและรับฟังกันระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ อันเป็นกระบวนการพื้นฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย อีกทั้งการพูดคุยกันโดยใช้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งอันอาจเกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกันอีกด้วย นายบุรัสกร ละอองทัพ อายุ 22 ปี หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมที่อายุน้อยที่สุด กล่าวว่า ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ความรู้ในเรื่องการเป็นวิทยากระบวนการ แต่รวมไปถึงการได้รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้วิธีการฟังและสรุปประเด็นที่สั้นกระชับได้ใจความ ภายใต้บรรยากาศการอบรมที่ผู้เข้าอบรมทุกคนต่างรับฟังความคิดเห็นของกันและกันโดยไม่ได้มีเรื่องอายุ คุณวุฒิ หรือประสบการณ์มาเป็นข้อจำกัด


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า