ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี เปิดพื้นที่การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน จ.ลพบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยา


          สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.ลพบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า 

          โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ความสำคัญกล่าวถึง สังคมประกอบไปด้วยคนหลายกลุ่ม แม้จะนิยามด้วยคำว่า ราษฎร ประชาชน หรือพลเมือง สิ่งสำคัญทุกคนต้องมีจิตสาธารณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และต้องมีเหตุผล ด้วยการเรียนรู้ทั้งห้องเรียนที่พื้นที่ ให้เกิดความรู้ สร้างทักษะให้เกิดความชำนาญในกระบวนการต่าง ๆ ก่อให้เกิดเจตคติที่สร้างสังคมสันติสุข 

          และยังมี อาจารย์ณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน จาก 11 โรงเรียนพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 64 คน เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 โดยการเรียนการสอนเป็นกระบวนการบรรยายแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างกระบวนทัศน์เยาวชนแกนนำจากพื้นที่ประวัติศาสตร์ จนสามารถพัฒนาและนำเสนอโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง ด้วยฐานทางวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ได้ 

          หลังจากนั้น อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง มาเสริมสร้างพลังพลเมือง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและขยายผลความเป็นพลเมืองในพื้นที่ชุมชนต่อไป  

          นักเรียนยังได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจทางการเมืองการปกครองในรัชกาลที่ 7 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จูฑศฤงค์  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต และเรื่อง ดิจิทัลกับการพัฒนาสังคมและมรดกทางวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ผู้บริหารThe S curve และ SUPA Solutions

          นอกเหนือจากการให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม อันเป็นรากฐานการพัฒนาทางการเมืองการปกครองของไทย มีทักษะในการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นหลักปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลและจริยธรรม และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก และสามารถสร้างผลผลิต กิจกรรม และโครงการเพื่อพัฒนากลไกทางสังคม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า