ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปศส. รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย


วันที่ 4 มีนาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 14 เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญและเป็นตัวแทนองค์การระหว่างประเทศทางด้านการเงินการธนาคาร รวมทั้งนักศึกษายังได้รับฟังการอภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “องค์กรและกระบวนการบริหารเศรษฐกิจไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้แก่ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง , ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต และ ดร.พรชัย ฐีระเวช ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ นอกจากนี้นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ตำหนักวังบางขุนพรมอีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า