ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า หารือเครือข่ายขับเคลื่อนงานสันติวัฒนธรรม


          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับเครือข่าย ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

• นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พูดคุยถึงภาพรวมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยะลา 
• นายไพศาล อาแซ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พูดคุยถึงโอกาสและความท้าทายในการขับเคลื่อนงานด้านสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาเอกชน 
• ดร.สุรชัย ไวยวรรณจิตร ผู้บริหารโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
• ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พูดคุยถึงการสร้างเครือข่ายกับแนวทางการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

          นอกจากนี้ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาสรุปการแลกเปลี่ยนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาและการขับเคลื่อนงานการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยในปี2567 นี้ เน้นไปที่การสร้างความหลากหลาย ในการอยู่ร่วมกันระหว่าง โรงเรียนอิสลาม ไทยพุทธ และจีนในจังหวัดยะลา และจะขยายงานไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า