ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัยและด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร


          8 พ.ย.66 : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร การประชุมรายงานความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัยและด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

กิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นด้วยกล่าวเปิดและแนะนำภาพรวมของโครงการ โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า 

และการรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ และการเตรียมความพร้อมและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ โดย คณะนักวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า 

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการชวนถกแถลง ตามประเด็นข้างต้น โดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง และแชร์ประสบการณ์ รวมทั้งจัดลำดับกิจกรรมสาธารณภัยตามความสำคัญในพื้นที่ รวมทั้งกลไกในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับความสนใจจากเครือข่ายและภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า