ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 12


          9 พ.ย.66 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 12 (ปกม.12) ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 

          ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

          อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าความสำคัญตอนหนึ่งว่า อำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และมีกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น “ผู้ใช้กฎหมาย” ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย เงื่อนไข ข้อพิจารณาในการนำกฎหมายไปใช้ เพราะ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือในการให้อำนาจและเป็นทั้งข้อจำกัดในการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และบริบทแวดล้อมที่สำคัญในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหัวข้อวิชาให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรณีตัวอย่าง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาเอง ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          การบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า หัวข้อ ความคาดหวังและคุณลักษณะของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า KPI CDG ความสำคัญตอนหนึ่งว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของสถาบันพระปกเกล้า คือ “การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี” มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาสถาบันเป็นผู้นำทางความคิด มีความรอบรู้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวม ผ่านการอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยสร้างให้เกิด KPI-CDG คือ คุณลักษณะความเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ใน 3 มิติ

  • C หมายถึง Citizenship สร้างสำนึกพลเมือง
  • D หมายถึง Democracy ส่งเสริมประชาธิปไตย
  • G หมายถึง Good Governance เสริมพลังธรรมาภิบาล

          โดยสถาบันมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ธำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลและสันติวิธี นำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ

          จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแก้ไขปัญหาของประชาชนของอปท.ผ่านกระบวนการรัฐสภา” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งกล่าวถึงภาพรวมของการรับเรื่องร้องทุกข์ และระบบการจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงง่าย และสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 12 จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เมีความรู้ความเข้าใจและขอบเขตการใช้อานาจหน้าที่ของตน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชอบด้วยกฎหมาย มีจำนวนชั่วโมงในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง และ 5 กลุ่มวิชา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาอบรมประมาณ 5 เดือน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 85 คน 

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านท้องถิ่นได้ทางเพจวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
https://www.facebook.com/KPILocalCollege


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า