ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดการนำเสนอโครงงานกลุ่ม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมและพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร (บ3) ประจำปี 2566


          17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า จัดการนำเสนอโครงงานกลุ่ม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมและพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การยกระดับทักษะด้านบริหารของพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (บ3) ประจำปี 2566 ขึ้น 

          โดยช่วงเช้า นักศึกษา ทั้ง 5 กลุ่ม นำเสนอโครงงาน 5 ประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์กิตติมา บุนนาค อาจารย์พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร อาจารย์ณัชชาภัทร อมรกุล อาจารย์ชมพูนุท ตั้งถาวร พร้อมด้วย นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงานกลุ่ม

          ในช่วงบ่าย เป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวปิดหลักสูตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย นางยุพา ทรัพย์ยิ่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะต้านการบริหารงานของผู้อำนวยการส่วนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตรวมไปถึงในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย บริบทและความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กสทช. ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อติดอาวุธทางความรู้เสริมศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า