ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นำนักศึกษา ศึกษาดูงานภาคเหนือ (ครั้งที่ 3)


          สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566  นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

          โดยวันแรกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) บ้านป่าคาสุขใจ เพื่อศึกษาประเด็น “สถานการณ์คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย นโยบายและความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา” โดยได้รับเกียรติจาก นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ก่อตั้ง พชภ. และผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาชน นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนโดยรอบเพื่อศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการดูแลรักษาป่าของชาติพันธุ์ลาหู่ ศึกษาวัฒนธรรมการดูแลรักษาป่าสมุนไพรบ้านป่าคาสุขใจ การต่อสู้ยื่นคำร้องขอสิทธิของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ วิถีวัฒนธรรมการใช้พืชสมุนไพรของชนเผ่าอาข่า รวมถึงศึกษาปัญหาการขอสิทธิของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ 

          ในวันที่ 2 ของการศึกษาดูงาน คณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประเด็น “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำโขง” ณ โฮงเฮียนแม่น้ำของ โดย อาจารย์นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ และคุณปิยะนันท์ จิตต์แจ้ง ผู้แทนสื่อในชุมชนให้เกียรติเป็นวิทยากร ในช่วงบ่ายคณะนักศึกษาจัดกิจกรรม CSR ปรับปรุงห้องน้ำหญิงให้แก่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.เมืองเชียงราย และเดินทางไปยังวัดห้วยปลากั้ง เพื่อสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม CSR ให้กับเด็กยากไร้ในอุปการะของวัด

          ในวันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมพืชพื้นบ้านชาติพันธุ์ลีซูบ้านปางสา (สวนฉันกับเธอ) เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็น “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ นายก อบต.ป่าตึง และทีมวิทยากรในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า