ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสม.จัดบรรยายส่งต่อความรู้สิทธิและหน้าที่พลเมืองให้แก่นายทหารฯ ในหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ 16


          19 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนักวิชาการผู้ชำนาญการ และทีมฝึกอบรม ให้การสนับสนุนการบรรยาย วิชา สิทธิและหน้าที่พลเมือง ในหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 แก่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีขึ้นไป จำนวน 26 นาย

          การสนับสนุนงานวิชาการในครั้งนี้ นอกจากการบรรยายให้ความรู้โดยนักวิชาการแล้ว ทีมฝึกอบรมยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมเจตคติที่ดี และเสริมพลังในการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 26 นาย อีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า