ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ร่วมกับเครือข่าย จ.นครศรีธรรมราช


          ระว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2567 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.นครศรีธรรมราช รวม 8 โรงเรียน ร่วมขับเคลื่อนโครงการสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เครือข่าย ตลอดทั้งสองวันเครือข่ายได้รับความรู้จากกวิทยากรในหลากหลายประเด็น

          ได้แก่ การบรรยายหัวข้อ“พลเมืองกับการ ขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา” จากผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  ต่อด้วยรับฟังการบรรยาย TUNA ACT Model เพื่อขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา  โดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา  นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และ ดร.สุรชัย ไวยวรรณจิตร ผู้บริหารโรงเรียนเราะห์มานียะห์ สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : ความหมายและหลักการสำคัญ ธรรมชาติ พลวัต ประเภท การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง  การบริหารความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี  การเข้าใจตนเองและผู้อื่น กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีภายใต้ความหลากหลาย การวิเคราะห์ความขัดแย้งและบริบท/สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ (Thinking Environment) การสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกัน การขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา: จัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและนำเสนอ และร่วมกันถอดบทเรียนสิ่งที่ได้รับจากการอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา  และผลักดันการสร้างเครือข่ายสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า