ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสม.จัดบรรยายส่งต่อความรู้สิทธิและหน้าที่พลเมือง ให้แก่หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่นที่ 46


          ช่วงบ่าย วันที่ 25 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ชำนาญการ นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา นักฝึกอบรมชำนาญการ และ ดร.อรอุมา ภูมิบูรณ์ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย วิชา สิทธิและหน้าที่พลเมือง ในหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 แก่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น จำนวน 60 นาย 

          การสนับสนุนงานวิชาการในครั้งนี้ นอกจากการบรรยายให้ความรู้โดยนักวิชาการแล้ว ทีมฝึกอบรมยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมเจตคติที่ดี และเสริมพลังในการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 60 นาย อีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า