ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรปกม. 12 ศึกษาดูงานภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด


          ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2567 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า นำคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น (ปกม.รุ่นที่ 12) ศึกษาดูงานภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด

          กิจกรรมดังกล่าว นำโดย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและนายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

          โดยวันแรกเดินทางไปศึกษาดูงานและฟังบรรยาย  เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการขับเคลื่อนขอนแก่น smart city” ณ เทศบาลนครขอนแก่น โดย ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น บรรยายและให้การต้อนรับ และช่วงบ่ายลงพื้นที่และศึกษาดูงานในประเด็นรถไฟรางเบาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายและให้การต้อนรับ

          วันที่สองเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อฟังบรรยาย เรื่อง “บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1132 ส่งต่อด้วยรัก พิทักษ์ชีวิต และโครงการจุติสุขาวดีสร้างสุขที่ปลายทาง”  โดย นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 

          และวันที่สามเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อฟังบรรยาย เรื่อง “การบริหารพื้นที่บุกรุกเพื่อบริการสาธารณะ” ช่วงบ่ายนำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่บริเวณที่มีการบุกรุกการใช้พื้นที่สาธารณะ โดย รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมหอโหวด 101 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

          การศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้นักศึกษาปกม. 12 สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่ใช้ในการทำงานของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นและได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงศึกษาข้อมูลพื้นที่จริง

ภาพและข่าวโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า