ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2567


          ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567 สถาบันพระปกเกล้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2567 จากบริษัท TUV NORD Thailand Ltd. โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหารระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management Representative : QMR)  คณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน นำโดย คุณอาริยา วัฒนาการกิติกุล และ คุณชุติมา นิติสิงห์ ซึ่งตลอดทั้ง 2 วัน ผู้ตรวจประเมินได้ตรวจประเมินคุณภาพของสถาบันพระปกเกล้าอย่างเข้มข้น สถาบันพระปกเกล้าได้ชื่นชมในความมุ่งมั่นและการธำรงค์รักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายคุณภาพ "เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการให้บริการงานด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพในระดับสากล อันจะสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้รับบริการและสังคมส่วนรวม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ เป็นกลาง และทันการณ์" นอกจากนี้ทีมผู้ตรวจประเมินยังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ อีกด้วย 

#คณะทำงานISO  #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า