ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ จัดเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 1


          2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เครือข่ายอากาศสะอาด และ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การหนุนเสริมกฎหมายประชาชนเพื่อคุณภาพกฎหมายไทย กล่าวเปิดสัมมนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

          จากนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ บทบาทนำของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อการหนุนเสริมร่างกฎหมายประชาชน เพื่อคุณภาพกฎหมายไทย จากนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2

  • ผศ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บรรยายในประเด็น "ความคาดหวังการหนุนเสริมร่างกฎหมายประชาชนจากประสบการณ์ในการขับเคลื่อนสิทธิและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ"
  • นางสินี ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับบทบาทที่ท้าทายในการช่วยเหลือและหนุนเสริมร่างกฎหมายประชาชน
  • อาจารย์ณัฐดนัย นาจันทร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายในประเด็น ระบบและแบบอย่างที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ กฎหมายภายใต้หลักการว่าด้วยสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน

          จากนั้นเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการยกร่างและรณรงค์ให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การเสริมคุณค่าและความสำคัญ ร่างกฎหมายประชาชน การสร้างดุลยภาพ และคุณภาพกฎหมาย การออกเสียงประชามติ ร่างกฎหมายประชาชน

          โดยบรรยากาศงานสัมมนาตลอดทั้งวัน ได้รับความสนใจจากสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา ตลอดจนข้าราชการรัฐสภา นักวิชาการ สื่อมวลชน  เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมถามตอบข้อซักถามกับท่านวิทยากรอย่างน่าสนใจ

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามถ่ายทอดสด งานสัมมนาดังกล่าวได้ทาง 

Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
Facebook Fanpage : สถาบันพระปกเกล้า

https://fb.watch/pY1D970ZQI/?mibextid=9R9pXO

#สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า