ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า อบรมวิทยากรตัวคูณ สร้างวิถีพลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


          ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567  สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ หลักสูตรวิถีพลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2567

          โดยกิจกรรมในวันแรก เป็นพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาวิทยากรเพื่อสร้างวิถีพลเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  ความสำคัญว่า “หลักสูตรวิถีพลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งเน้นการให้ความรู้ผ่านวิทยากรตัวคูณซึ่งประกอบด้วย กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายของศูนย์พัฒนาการเมือง ซึ่งมีต้นทุนความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อมในการขยายองค์ความรู้ในการส่งเสริมวิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สามารถนำความรู้ทักษะกระบวนการต่างๆ ไปถ่ายทอด และเผยแพร่ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเองต่อไป” 

          นอกจากนี้ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ยังกล่าวด้วยว่า “สถาบันพระปกเกล้า เห็นความสำคัญของเครือข่ายพลเมือง ด้วยการสร้างวิทยากรตัวคูณ เพื่อขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง”

          จากนั้น ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และการบรรยาย เรื่อง “การสร้างสื่อหรือบทเรียนแบบปลายเปิดสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” โดย อาจารย์  กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร. ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมทักทายผู้ฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้ รูปแบบการอบรมตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การอภิปรายระดมความคิดเห็น สาธิตการสอน การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร และการศึกษาดูงาน โดยมุ่งที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองและข้อมูลระหว่างผู้เรียนและวิทยากรอย่างเชื่อมประสานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้สูงสุด

#สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง #kpicitizen #การเมืองภาคพลเมือง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า