ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เปิดการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 5


          7 ก.พ.67 : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 5  ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า

          พิธีเปิดการศึกษาอบรมได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความว่า “สถาบันฯ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ และเอกชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ “

          จากนั้น เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความคาดหวังและคุณลักษณะของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า” (KPI-CDG) ความสำคัญว่า สถาบันพระปกเกล้า คาดหวังให้นักศึกษาสถาบันฯ เป็นผู้นำทางความคิด มีความรอบรู้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยผ่านการอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างให้เกิด KPI-CDG คือ คุณลักษณะความเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ใน 3 มิติ ได้แก่

C หมายถึง Citizenship สร้างสำนึกพลเมือง
D หมายถึง Democracy ส่งเสริมประชาธิปไตย
G หมายถึง Good Governance เสริมพลังธรรมาภิบาล

          โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ธำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลและสันติวิธี นำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย) กล่าวแนะนำภาพรวมของหลักสูตร กลุ่มวิชาเรียน วิทยากรผู้สอน รวมทั้งกติกาในการเข้ารับการศึกษาอบรมด้วย และการแนะนำการใช้งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถาบัน แอปพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกต่อการเรียน รวมทั้ง แพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ของสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย โดย คุณอภิรมย์ สุวรรณชาติ และคุณขวัญข้าว คงเดชา นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 

          หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 5 มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การบรรยายทางวิชาการ การอภิปรายแลกเปลี่ยน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งการศึกษาอบรมออกเป็น 4 กลุ่มวิชา จำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น 84 ชั่วโมง ซึ่งมีผูเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 40 คน

#ม77 #สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า