ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงคาน จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น


          6 ก.พ.67 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ณ ลานวัฒนธรรม วัดศรีคุนเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มาจากการริเริ่มของชาวเชียงคาน และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการผลักดันการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงคาน กรรมการชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวเชียงคาน

          กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน กล่าวเปิดงาน และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวสรุปภาพรวมและความสำคัญกระบวนการเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น ต่อจากนั้น เป็นการสรุปกระบวนการขับเคลื่อนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของชาวเชียงคานที่ผ่านมา ซึ่งในท้ายที่สุดได้นำไปสู่ การเห็นชอบ “(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงคาน เรื่อง การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาวิถีวัฒนธรรมชุมชนบ้านไม้เก่า พ.ศ. ...” ของสภาเทศบาลตำบลเชียงคาน โดยนายสุริยัน แก้วกัญญา ผู้แทนประชาชนผู้ริเริ่มการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

          หลังจากนั้น นายวิรัตน์ โภชะ ปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน กล่าวสรุปความก้าวหน้าของร่างเทศบัญญัติฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามคำแนะนำของทางจังหวัดเลย และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในเร็ววัน

          กิจกรรมต่อมา เป็นการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีวิทยากรกระบวนการ ได้แก่ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล นางสาวอินทุอร แสงอรัญ จากสถาบันพระปกเกล้า และนายถนัดชัย ธนะสูตร หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน และคณะ ผลการรับฟังความคิดเห็นฯ พบว่า 

ประการที่หนึ่ง ชาวเชียงคานคาดหวังว่าเทศบัญญัติฉบับนี้จะช่วยทำให้เชียงคานเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีการอนุรักษ์ให้มีความยั่งยืน เกิดการจัดระเบียบเมือง ทั้งเรื่องการจราจร สิ่งแวดล้อม แอลกอฮอล์ เมืองเกิดความปลอดภัย อีกทั้งสามารถบังคับใช้ได้จริง ตลอดจนเป็นที่เรียนรู้ของท้องถิ่นอื่นๆได้

ประการที่สอง เรื่องที่ชาวเชียงคานควรทำต่อไป ส่วนใหญ่เห็นว่า จะต้องมีการสื่อสารภายในชุมชน เพื่อให้รับทราบถึงข้อกำหนดตามเทศบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันปฏิบัติตาม รวมไปถึงการมีคณะกรรมการเฉพาะหรือกลุ่มจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้เทศบัญญัติ การติดตามและประเมินผลการประกาศใช้เทศบัญญัติ

ประการที่สาม เรื่องที่ชาวเชียงคานสามารถทำได้เอง ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเริ่นต้นที่ตนเองก่อน เช่น การรับผิดชอบบ้านหรือร้านค้าของตนเองให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกต่อส่วนร่วม ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในชุมชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 

          นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมมือกับเทศบาลเพื่อต่อยอดกิจกรรมอื่นๆต่อไปได้

ข้อมูลและภาพจาก สำนักวิจัยและพัฒนา

#การมีส่วนร่วม #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า