ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะของเทศบาลตำบลเชียงคาน”


7 ก.พ.67 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะของเทศบาลตำบลเชียงคาน” จ.เลย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน

จากนั้น เป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB) : แนวคิดความสำคัญ ความจำเป็น และตัวอย่างการดำเนินการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ต่อด้วย กิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขแยกกลุ่ม/วัย และจัดลำดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ


การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาถึงความแตกต่าง ข้อจำกัดของประชากรที่มีความหลากหลาย เพื่อจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และเหมาะสมแก่ประชาชนทุกคน โดยมุ่งหวังให้พื้นที่สุพรรณบุรีเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดทำการจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างความตระหนักในการเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องในการใช้การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมพลัง และการดำเนินงานของหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า