ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เปิดการอบรมหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2


          8 ก.พ.67 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2  ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
    
          พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมี นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจาก นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

          เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการอบรม โดยความสำคัญว่า สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รับฟังปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน รวมทั้งแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ และควบคุมฝ่ายบริหารตามหลักการถ่วงดุลอำนาจในระบบรัฐสภา จึงถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของเทศบาล สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นความสำคัญของผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          สถาบันพระปกเกล้า นอกจากมีพันธกิจในการศึกษาอบรม การพัฒนาผู้นำในระดับต่างๆแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างความเป็นพลเมือง ใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างจิตสำนึกพลเมือง การสร้างค่านิยมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นเครือข่ายและภาคส่วนที่สำคัญ อีกทั้งทำงานใกล้ชิดในพื้นที่กับพี่น้องประชาชน สถาบันฯจึงต้องสร้างเสริมความรู้และศักยภาพอันจำเป็นต่อบทบาทหน้าที่ และทัศนคติในการทำงานเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสภาท้องถิ่นอย่างมีดุลยภาพและสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่น

          จากนั้น เป็นการบรรยาย หัวข้อ นักการเมือง : ความหวังและความคาดหวัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

          หลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น ในเดือนมกราคม มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสภาท้องถิ่นอย่างมีดุลยภาพและสร้างสรรค์

          รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม ประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอกรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา และการสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหลักสูตร และมีจำนวนชั่วโมงในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง โดยรุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 87 คน

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านท้องถิ่นได้ทางเพจวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

https://www.facebook.com/KPILocalCollege


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า