ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 2


          เรื่อง “มุมมองกฎหมายเด็กและเยาวชน จากสยามพารากอนถึงป้าบัวผันสู่การแก้ไขหรือแก้แค้น”

          9 ก.พ.67 : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ United Nations Development Programme: UNDP จัดเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “มุมมองกฎหมายเด็กและเยาวชน จากสยามพารากอนถึงป้าบัวผันสู่การแก้ไขหรือแก้แค้น” ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

          ช่วงแรกของกิจกรรม เป็นการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนา (ผ่านออนไลน์) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และกล่าวเปิดการสัมมนาโดย นางอิริน่า กอร์ยูโนว่า (Ms. Irina Goryunova) รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ต่อด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิเด็กและเยาวชน ภายใต้ระเบียบโลกใหม่ : The Rights of Juvenile within The New World Order”  โดย นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็ก UNICEF ประจำประเทศไทย และ การบรรยาย เรื่อง “สิทธิเด็กและเยาวชน บนหลักความรับผิดทางกฎหมายในบริบทไทยบริบทโลก " Juvenile Rights under Legal Accountability Frameworks in Thai and Global Contexts."  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          จากนั้น เป็นการอภิปราย เรื่อง “จากสยามพารากอนถึงป้าบัวผันสู่การแก้ไขหรือแก้แค้น” โดย นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง เลขานุการรองอัยการสูงสุด ดำเนินรายการ โดย ดร.นันท์วิสิทธิ์ ตั้งแสงประทีป อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

          ในช่วงท้ายของเวทีอภิปราย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเวทีวิชาการ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ บุคลากรจากรัฐสภา และภาคประชาชน

          เวทีวิชาการ “มุมมองกฎหมายเด็กและเยาวชน จากสยามพารากอนถึงป้าบัวผันสู่การแก้ไขหรือแก้แค้น”จัดขึ้นเนื่องจากตระหนักถึง ปัญหาของเด็กและเยาวชนที่มีการก่ออาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ รวมถึงอาชญากรรมที่ร้ายแรง การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เสียหาย ครอบครัวผู้เสียหาย และสมาชิกในสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงถึงเวลาที่ต้องหันมาพิจารณาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดร้ายแรง

          ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย ควรคำนึงถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากการกระทำของเด็กและเยาวชน หากจะปกป้องเด็กและเยาวชนควรปกป้องให้ถูกวิธี แก้ไขให้ถูกจุด รัฐควรมีวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางอาญาร้ายแรงโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยเด็ก และที่สำคัญคือการคำนึงถึงผู้เสียด้วย ซึ่งการจัดเวทีวิชาการนี้ จะได้นำความรู้ และข้อคิดเห็นต่างๆไปศึกษาต่อยอด ปรับใช้กับการพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศไทยต่อไป

#สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา #สถาบันพระปกเกล้า #กฎหมายเด็กและเยาวชน

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลัง ได้ทาง https://fb.watch/q5BBhG_tue/

เพจสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา https://www.facebook.com/parliament.kpi


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า