ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เครือข่าย จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในรัฐสภาไทย: บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงในรัฐสภาไทยเพื่อผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคม


          14 มีนาคม 2567 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ณ อาคารรัฐสภา

          ในช่วงแรก เป็นพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 กล่าวเปิดงาน และ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา นางอิริน่า กอร์ยูโนว่า รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และนางสาวซาร่าห์ นิบบส์ ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก UN Women

          ต่อด้วย การนำเสนอนโยบาย กฎหมาย และยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับการบูรณาการเรื่องเพศ การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรีในประเทศไทย  โดย ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

          การปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย โดย อดีตผู้แทน หรือผู้แทนชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย

          และการเสวนา หัวข้อ“ก้าวข้ามขีดจำกัด: ยกระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง” ดำเนินรายการโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

          ในช่วงท้ายเป็นการกล่าวปิดงาน โดย ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

          การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมือง ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก จากการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2562 มีผู้สมัครหญิงที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประมาณร้อยละ 16 แม้การกลับมาสู่การปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยจะเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา แต่ประเทศไทยก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยของโลกหรือภูมิภาคในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมือง 

ติดตามรับชมงานสัมมนาย้อนหลังทางลิงค์

https://www.facebook.com/share/v/wiQxRF7QFo29B8mh/

#สตรีสากล #ความเสมอภาคทางเพศ #UNDP #UNWOMEN #สำนักวิจัยและพัฒนา #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า