ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 (ปนป.13)


          เมื่อวันที่ 16 -17 มี.ค.67 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 (ปนป.13) ณ ห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า

          ในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดกิจกรรม และนำกิจกรรม Workshop โดยแบ่งเป็น 

  • Workshop 1 : ถอดบทเรียนเพื่อทำตัวแบบ ซึ่งแบ่งนักศึกษาตามกลุ่มลูกเสือ ร่วมกันถอดบทเรียนการทำงาน และเขียนตัวแบบการทำโครงงานของกลุ่ม
  • Workshop 2 : จัดทำตัวแบบ Hub ซึ่งแบ่งเป็นแต่ละ Hub 3 พื้นที่ ได้แก่ ต.หัวเวียง, ต.บ้านใหม่, ต.อรัญญิก  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยร่วมกันระดมความคิดสร้างตัวแบบของ Hub
  • Workshop 3 :นำเสนอผล Civic lab และวิเคราะห์ Grand Ayutthaya Model โดยผู้แทนนักศึกษากลุ่มละ 2 คน ร่วมทำ Grand Ayutthaya Model ส่วนสมาชิกที่เหลือระดมความเห็นถอดบทเรียนจากการทำโครงงานด้วย ORID (ใช้ mentimeter)
  • Workshop 4 : นำเสนอผล Grand Ayutthaya Model และระดมความคิดเห็นรับฟังการนำเสนอ โดยใช้ mentimeter ในโจทย์ว่า “ถ้าจะทำให้ Grand Model เป็นจริง มีข้อเสนอเชิงนโยบาย/บริหารอย่างไร”

          ในช่วงท้ายเป็น กิจกรรมการทำประเมิน Post-test และ KPI CDG  และพิธีปิดหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ให้โอวาท พร้อมทั้งกล่าวปิดหลักสูตร ความสำคัญว่า สถาบันพระปกเกล้า มุ่งสร้าง “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” ที่ต้องพัฒนาให้เป็นผู้นำทางความคิดและพฤติกรรมประชาธิปไตย เป็นต้นแบบการพัฒนาและส่งทอดต่อผู้นำรุ่นต่อไป  โดยมีความสามารถรอบด้าน  มีความรู้ ความคิด  ความอ่าน มีคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์  และเป็นผู้นำที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อส่วนรวม

          ทั้งนี้ เลขาธิการ มอบรางวัลให้กับนักศึกษา ได้แก่ รางวัลที่ 1 นักเรียนที่เข้าเรียนครบ 100%  รางวัลที่ 2 Active learner และ รางวัลที่ 3 Special Thank 

ซึ่งต่อจากนี้ สถาบันพระปกเกล้า จะจัดกิจกรรม “Show and Share” เผยแพร่ผลโครงงานสู่สาธารณะ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อไป

ข้อมูลและภาพจาก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

#PNP13 #ปนป13 #วิทยาลัยการเมืองการปกครอง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า