ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 26/2


          วันที่ 19 มีนาคม 2567 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร วุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 26/2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม กล่าวรายงาน โดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ท่านณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพร้อมกล่าวทักทายผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

          ทั้งนี้ หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา จัดขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงภารกิจสำคัญของสมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ที่จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดำเนินงานหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ที่เกี่ยวกับงานด้านระบบนิติบัญญัติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ  นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไปปรับใช้สามารถแบ่งเบาภาระงานและสนับสนุน งานของสมาชิกฯ ภารกิจของสมาชิกรัฐสภาให้บรรลุประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

          ซึ่งการศึกษาอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวนทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 72 คน จำแนกเป็น ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 64 คน และผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 8 คน จัดการศึกษาเป็นเวลา 66 ชั่วโมง 20 รายวิชา ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 20 เมษายน 2567

#สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า